Пресвятая троица молитва на греческом

Данная статья содержит: пресвятая троица молитва на греческом - информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Пресвятая троица молитва на греческом

Τελείται το πρωί, αμέσως μετά την έγερσή μας από το νυκτερινό ύπνο.

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δόξα Σοι, ο Θεός ημών, δόξα Σοι.

Προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα

Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος, και σώσον, Αγαθέ, τας ψυχάς ημών.

Исполняется утром сразу после пробуждения от ночного сна.

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой,

Αγιος ο Θεός, Αγιος Ισχυρός, Αγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (Τρις).

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ιλάσθητι ταις αμαρτίαις ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Αγιε επίσκεψαι και ίασαι τας ασθαινείας ημών, ένεκεν του ονόματός Σου.

Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. ( трижды)

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Святой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, посети и исцели немощи наши, имени

Господи, помилуй. Господи, помилуй.Господи, помилуй.

Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς,

αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Μετά τα παρόντα τριαδικά

Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτομέν Σοι, Αγαθέ, και τον Αγγέλων τον ύμνον βοώμεν Σοι, Δυνατέ. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.

Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με, Κύριε, τον νουν μου φώτισον, και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνείν Σε, Αγία Τριάς. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Και νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται, και εκάστου αι πράξεις γυμνωθήσονται. Αλλά φόβω κράξομεν εν τω μέσω της νυκτός. Αγιος, Αγιος, Αγιος ει ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.

Κύριε, ελέησον (12).

Отче наш, Который на небесах!

Да святится имя Твоё; да придёт Царство Твоё;

да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

хлеб наш насущный дай нам сегодня;

и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас во искушение,

но избавь нас от лукавого.

Тропари Троичные (Пресвятой Троице)

Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благой и Сильный Господи, и ангельскую песнь приносим Тебе: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

От сна ночного поднял меня Ты, Господи, – просвети моё сердце и ум мой, и отверзи уста мои, дабы воспевать Тебя, Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

Ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Внезапно придет Судия, и дела каждого

обнажатся. Со страхом зовем в полуночи: свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

Господи, помилуй. (12раз)

Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώ Σοι, Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν Σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ ωργίσθης εμοί τω ραθύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπώλεσάς με ταις ανομίαις μου, αλλ’ εφιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσαι και δοξολογήσαι το κράτος Σου.

Και νυν φώτισόν μου τα όμματα της διανοίας, άνοιξόν

μου το στόμα, του μελετάν τα λόγιά Σου, και συνιέναι ταις εντολαίς Σου, και ποιείν το θέλημά Σου, και ψάλλειν Σοι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνείν το πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Молитва Пресвятой Троице

Восстав от сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей благости и долготерпению, Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня с беззакониями моими, но оказал мне обычное Твоё человеколюбие, и поднял меня, в бесчувствии лежащего, чтобы я рано утром к Тебе обратился и славословил власть Твою.

И ныне просвети взоры мыслей моих, отверзи уста мои, чтобы мне поучаться слову Твоему, и уразумевать заповеди Твои, и творить волю Твою, и петь, прославляя Тебя от сердца, и воспевать всесвятое имя Твоё, Отца, и Сына, и Святого Духа ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Ευχή Στον Φύλακα Άγγελο

Αγιε Αγγελε, ο εφεστώς της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλίπης με τον αμαρτωλόν, μηδέ αποστής απ’εμού δια την ακρασίαν μου.

Μη δώης χώραν τω πονηρώ δαιμόνι κατακυριεύσαι μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρειμένης χειρός μου, και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας.

Ναι, Αγιε Αγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μοι συγχώρησον, όσα σοι έθλιψα πάσας τα ημέρας της ζωής μου, και ει τι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυκτί και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ίνα μη εν τινι αμαρτήματι παροργίσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξαι με εν τω φόβω Αυτού, και άξιον αναδείξαι με δούλον της Αυτού αγαθότητος.

Молитва 9-я, к ангелу-хранителю

Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание моё.

Не дай возможности злому демону властвовать надо мною посредством смертного тела сего. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения.

О святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела! Прости мне всё, чем я оскорбил Тебя во все дни жизни моей, и если чем согрешил я в прошедшую ночь сию.

Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне никаким грехом не прогневать Бога, и молись за меня Господу, да утвердит Он меня в страхе Своем и покажет меня рабом, достойным Своей благости.

Η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου – Молитва Ефрема Сирина

Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου,

Πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, και αργολογίας μη μοι δως.

Πνεύμα δε σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής, και αγάπης χάρισε μοι τω σω δούλω.

Ναι Κύριε Βασιλεύ,

Δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα,

Και μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου

ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας των αιώνων.

Господи и Владыко живота моего,

Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.

Молитвы Пресвятой и Животворящей Троице

Важнейший праздник в календаре церковных праздников июня — это Троица.

День Святой Троицы празднуется на пятидесятый день после Пасхи, поэтому этот праздник еще называется Пятидесятницей.

Как Пасха Христова заменила собой древний иудейский праздник, так и Пятидесятница положила основание Церкви Христовой как союзу в Духе на земле.

После Воскресения Господня Его ученики непрестанно жили ощущением праздника. Прощаясь с ними до времени, Он обещал послать им Утешителя – Святого Духа, исходящего от Бога-Отца. Ученики не знали, что это означает, но верили, что все будет по слову Господню.

Так возник первый христианский храм. Возле того дома находился и дом любимого ученика Христа – апостола Иоанна Богослова, в нем, по завещанию Господа, пребывала и Его Мать – Дева Мария. Вокруг Нее собирались ученики, Она была утешением для всех верующих.

Носясь над головами апостолов, языки огня опустились на них и опочили. Тут же, вместе с внешним явлением произошло и внутреннее, совершившееся в душах: "исполнишася вси Духа Свята".

– И Богоматерь, и апостолы ощутили в тот миг необыкновенную силу, действующую в них. Просто и непосредственно им был дан свыше новый благодатный дар глагола – они заговорили на языках, которых не знали прежде. Это было дарование, необходимое для проповеди Евангелия по всему миру.

Щедро одаренные Единым Духом, чувствуя, что это – только часть полученных ими духовных подарков от Господа, они держали друг друга за руки, образуя новую сияющую светлую Церковь, где незримо присутствует Сам Бог.

В память об этом событии праздник Пятидесятницы называется еще днем сошествия Святого Духа, а так же днем Святой Троицы: в явлении Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца по обещанию Бога-Сына, раскрылось таинство единства Святой Троицы.

Приметы и обычаи на Троицу очень тесно переплелись с народной культурой славянских народов — подробности смотрите в посте День Святой Троицы

Молитвы Пресвятой и Животворящей Троице

Молитва к Святой Троице

«Пресвятая Троице, помилуй нас;

Господи, очисти грехи наша;

Владыко, прости беззакония наша;

Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ніне и присно и во веки веков».

Эта молитва — просительная. В ней мы обращаемся сначала ко всем трем Лицам Троицы вместе, а потом к каждому Лицу отдельно:

к Богу Отцу, чтобы Он очистил грехи наши;

к Богу Сыну, чтобы Он простил беззакония наши;

к Богу Духу Святому, чтобы Он посетил и исцелил болезни наши.

Слова «имене Твоего ради» относятся ко всем трем Лицам Пресвятой Троицы вместе, и так как Бог един, то и имя у Него одно, а поэтому мы говорим «имене Твоего», а не «имен Твоих».

Молитва к Богу Отцу

«Всемогущий Владыко, премудрый и всеблагий Господи,

светоначальнаго Сына Пребезначальный Родителю, и Животворящаго Духа Твоего

вечный и присносущный Самоизводителю,

Егоже величество неизчетно, слава несказанна, и милость безмерна,

благодарим Тя, яко воззвал еси нас от небытия и почтил еси драгоценным образом Твоим,

яко даровал еси нам недостойным не точию познавати и любити Тя,

но еже сладостнейше есть, и Отцем своим нарицати Тя.

не оставил еси нас посреди греха и сени смертныя, но благоволил еси Единороднаго Твоего Сына,

Имже и веки сотворены суть, послати на землю нашего ради спасения,

да вочеловечением Его и страшными страданьми мучительства диаволя и тли смертныя свободимся.

умолен быв Крестом Его, низпослал еси и Духа Твоего Пресвятаго

на избранные Его ученики и апостолы, да, силою богодухновенныя проповеди их,

озарят весь мир нетленным светом Евангелия Христова.

да якоже создал еси нас за едину Твою благость, искупил еси ны за едино благоутробие Твое,

тако и спасеши нас по единому безприкладному милосердию Твоему:

зане от дел наших ниже следа спасения имамы,

но чаяние праведныя мести и отлучения от пресветлаго лица Твоего:

аще бо и о едином праздном глаголе взыскано будет в день Суда и испытания,

о неизчетных наших беззакониях, имиже согрешихом пред Тобою, кий,

бедные, имамы воздати ответ;

сего ради весьма от дел наших отчаявшеся оправдания, к Твоей единей,

всяк ум и всяко слово превосходящей, прибегаем благости, юже,

аки твердое основание надежды имуще, молим Тя:

согрешихом, очисти, Господи!

Беззаконновахом, прости, Владыко!

Прогневахом Тя, примирися, Долготерпеливе!

И сохрани прочее ум, совесть и сердце наше от скверн мирских, избави

и спаси ны от многомятежныя бури страстей и грехопадений,

вольных же и невольных, ведомых и неведомых,

и в тихое управи пристанище веры, любви и упования жизни вечныя.

Помяни нас в милости Твоей, Господи,

даруй нам вся, яже ко спасению, прошения, паче же чистое и безгрешное житие;

сподоби нас любити Тя, и боятися от всего сердца нашего, и творити во всем волю Твою святую,

молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и всех святых Твоих,

яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу и благодарение и поклонение возсылаем,

со Единородным Твоим Сыном, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом,

ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

Молитва к Богу Сыну

«Единородно Сыне и Слове Божий,

изволивый нашего ради спасения воплотитися и смерть претерпети, ныне же,

и с Пречистою Плотию Твоею, на небесех на Престоле со Отцем седяй,

и всем миром управляяй, не забуди милосердием Твоим нас,

долу сущих и многими напастьми и скорбьми искушаемых,

иже аще и весьма нечисти и недостойни есмы, но в Тебе,

Спасителя и Господа нашего, веруем и иного Ходатая и надежды спасения не вемы.

коликих мучений души и Тела Твоего потребно бяше,

во еже удовлити за грехи наши вечной правде Отца Твоего,

и како даже до ада со Креста низшел еси пречистою душею Твоею,

да нас власти и мучительства адова свободиши:

памятуя же о сем, да блюдемся от страстей и грехов, бывших виною лютых страданий и смерти Твоея,

и да любим правду и добродетель, еже всякаго дара Тебе в нас приятнейше есть.

а враг наш силен и злохитр, яко лев рыкая ходит, иский кого поглотити:

не остави убо нас Своею всесильною помощию, и буди с нами выну, храня и покрывая,

наставляя и укрепляя, радуя и веселя дух наш.

временный и вечный, Тебе предаем, нашему Владыце, Искупителю и Господу,

моля из глубины души, да, имиже веси судьбами,

сотвориши нам прейти безбедно мрачную жития сего земнаго юдоль,

и достигнута Богокраснаго чертога Твоего, его же обещал еси уготовати всем,

верующим во имя Твое, и последующим Божественным стопам Твоим. Аминь».

Молитва к Богу Духу Святому

«Царю Небесный, Утешителю всеблагий, Душе истины,

от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну почиваяй,

независтный Источниче дарований Божественных, разделяя их коемуждо,

якоже хощеши, Им же и мы недостойнии освятихомся и назнаменани есмы в день крещения нашего!

да будем уготовани в жилище Пресвятыя Троицы.

но исцели я всеврачующим помазанием Твоим.

да неумолчно возвещает нам, яже подобает творити и яже отметати, исправи и обнови сердце,

да не источает прочее день и нощь помышлений злых и желаний неподобных,

укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень страстей,

имже помрачается в нас драгоценный образ Божий.

подаждь же нам духа любви и терпения, духа кротости и смирения, духа чистоты и правды,

да, исправив разслабленныя сердца и колена, неленостно течем по пути заповедей святых, и тако,

избегая всякаго греха и исполняя всяку правду, сподобимся улучити кончину мирну и непостыдну,

внити в Иерусалим Небесный и тамо поклонятися Тебе, купно со Отцем и Сыном,

поя во веки веков: Троице Святая, слава Тебе!»

Молитва ко Пресвятей Троице

«Пресвятая Троице, единосущная Державо, всех благих Вина,

что воздадим Тебе за вся, яже воздала еси нам грешным и недостойным прежде,

неже на свет произыдохом, за вся, яже воздаеши коемуждо нас по вся дни,

и яже уготовала еси всем нам в веце грядущем!

но паче делы, храняще и исполняюще заповеди Твоя:

мы же, страстем нашим и злым обычаем внемше,

в безчисленныя от юности низвергохомся грехи и беззакония.

но ниже имени Твоего Пресвятаго изрещи довлеяше нам, аще бы не Ты Сама благоизволила,

во отраду нашу, возвестити, яко чистыя и праведныя любящи,

и грешники кающияся милуеши и благоутробне приемлеши.

на нас, многогрешных, и благое произволение наше, вместо благих дел, прииими;

и подаждь нам духа истиннаго покаяния, да возненавидевше всякий грех,

в чистоте и правде, до конца дней наших поживем, творяще пресвятую волю Твою

и славяще чистыми помыслы и благими деяньми сладчайшее и великолепое имя Твое.

«От сна восстав, благодарю Тя, Святая Троице,

яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими;

но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащего воздвигл мя еси,

во еже утреневати и славословити державу Твою.

И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим,

и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою,

и пети Тя во исповедании сердечнем,

и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа,

и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Теперь в вашем арсенале есть молитва Святой Троице и не одна. Проведите этот праздник с правильным душевным настроем, а также не забудьте поздравить с Троицей своих близких!

Иконы Святой Троицы

Церковь имеет много изображений Святой Троицы очень различных по своей иконографии. Но та икона, которой определяется самый праздник Святой Троицы, неизменно одна – это изображение Святой Троицы в образе трех Ангелов. Прообразом ее было явление Святой Троицы в образе трех путников Аврааму и Сарре у дубравы Мамре.

Церковь увидела в явлении трех Ангелов явление Самой Пресвятой Живоначальной Троицы, полное и совершенное. И это понимание все больше и больше с веками укреплялось в Церкви и утверждалось в изображении праздника.

Наиболее полно и глубоко такое понимание выразилось в иконе, написанной преподобным Андреем Рублевым для Троицкого собора Троице-Сергиевского монастыря. Потому Стоглавый собор утвердил эту икону как образец того, как должно писать икону Святой Троицы.

Ипостаси Святой Троицы на этой иконе следуют в том порядке, в каком они исповедуются в Символе Веры. Первый Ангел является первой ипостасью – Бога Отца, второй, средний, – Сына, и правый – ипостасью Духа Святого.

Все три Ангела имеют в руках жезлы в ознаменование их божественной власти.

Первый Ангел, изображенный в левой части иконы, представляет собой образ божественной, небесной природы. Сзади него, над главою, возвышается дом, жилище Авраама, и жертвенник перед жилищем.

Второй Ангел помещен в средней части иконы. Его серединное положение определяется значением второй ипостаси в недрах Святой Троицы и в промыслительной заботе Бога о мире. Над главою Его простирает свои ветви дуб. Осеняющее Его дерево является напоминанием о древе жизни, бывшем посреди рая, и о древе крестном.

Ангел, помещенный с правой стороны иконы, является третьим Лицом Святой Троицы – ипостасью Святого Духа. И быть может самой неповторимой, самой драгоценной особенностью иконы Троицы в образе трех Ангелов является то, что третье Лицо Святой Троицы – Дух Святой – изображается ипостасно равно с первым и вторым Лицом Святой Троицы и имеет в Своем изображении полноту ангельского и человеческого образа.

Во всех иных изображениях Бог Дух Святой не выражен лично и не имеет полноты изображения. Образ голубя, который благоволил принять на Себя Дух Святой, дает нам некоторое, как бы данное в иносказании, представление о свойствах Духа Святого, но не может быть для нас вполне Его иконой.

Расположение трех Лиц на иконе теснейшим образом связано и соответствует порядку, которым проникнут всякий богослужебный возглас, всякое обращение и исповедание Святой Троицы, тот порядок, который заключен в словах молитвы Господней: «Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя ».

Ангелам на иконе Троицы приданы человеческие черты, но не следует понимать эту человечность как нечто относящееся к самой природе Божества. Черты человеческого достоинства ни в какой мере не свидетельствуют о каком-либо человекоподобии, скрытом в самом существе Божием, в его непостижимой сущности.

Образ человеческий и образ ангельский взят для изображения Святой Троицы не потому, что в самой божественной природе есть нечто подобное, но потому, что такой образ (из того, что доступно воображению) указан нам в самом явлении трех Ангелов Аврааму.

Понравилось: 5 пользователям

 • 5 Запись понравилась
 • 5 Процитировали
 • 0 Сохранили
  • 5Добавить в цитатник
  • 0Сохранить в ссылки

  ах Троица Рублева необъяснима красотой!

  наш вгляд летит куда-то вдаль изображенья мимо

  очарование на крыльях взяв с собой.

  – так Жественность царит в Миру не отвратимо

  и все существенно в нем предусмотрел

  и всяк кто жил все это испытал

  как ранит Красота волшебством своих стрел!

  дав объясненье персонажам всем троим:

  и Бог-Отец – как Мирозданье должен был предстать

  Бог-Сын – посланье к нам отправленное им

  проплывших жизни данный путь

  что предстоит любому из людей

  ну а в конце. – пусть мудрой будет грусть.

  непознаваем бесконечный бог

  – но чувствуем дыхание Вселенной

  и красоту что передать никто не смог

  а ощутить способен всякий человек мгновенно

Оценка 3.4 проголосовавших: 46
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here