Молитва на иврите православные

Данная статья содержит: молитва на иврите православные - информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Молитва «Отче наш» на иврите

יֵעָשֶׂה רְצוֹנְךָ בָּאָרֶץ כַּאֲשֶׁר נַעֲשָׂה בַשָּׁמַיִם.

תֵּן לָנוּ הַיּוֹם לֶחֶם חֻקֶּנוּ

וּסְלַח לָנוּ אֶת אַשְׁמָתֵינוּ כַּאֲשֶׁר סוֹלְחִים אֲנַחְנוּ לַאֲשֶׁר אָשֵׁמוּ לָנוּ.

וְאַל־תְּבִיאֵנוּ לִידֵי מַסָּה כִּי אִם הַצִילֵנוּ

Ави́ну, щэба́шама́йимЙи́ткадэ́ш шимха́

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Avínu shebáshamáyim,Yítkadésh shimhá.

Yeasé Retsóneha, ba-árets ka-ashér na-asá vashámayim,

Ten-lánu haiyóm léhem hukéynu.

U-seláh lánu et ashmatéynu, ka-ashér solehím anáhnu la-ashér áshemu lánu.

Ve-ál-teviéynu lidéy massáh, ki-ím hatziléynu min-hará.

Еврейские молитвы

Молитвы еврейского народа

Обязательные молитвы не были представлены в библейском иудаизме. В случае если кто-либо из героев Писания обращался к Всевышнему, то делал это он своими словами. Первые еврейские молитвы со стандартными текстами появились только в эпоху Второго Храма.

В чем их сила

Иудеи считают, что сила молитвы настолько велика, что с ее помощью можно совершить любое чудо. Верующие евреи считают, что искреннее молитвенное песнопение достигает небес и существенно влияет на решение Высших Сил.

Обряды иудаизма очень специфичны. Они охватывают все жизненные сферы верующего. К примеру, иудейская вера предписывает любое действие сопровождать славословием бога Яхве.

Сила любой еврейской молитвы заключается в том, что она позволяет приблизиться к Творцу. Молитвенное обращение к Всевышнему позволяет открыть ворота к Небесной Сокровищнице. Если человеку, что-то уже предначертано судьбой и он может достичь поставленной цели своими силами, то этого он все равно не получит, пока не помолится.

Очень важно глубоко понимать слова молитвы, ведь она является логическим завершением любого жизненного действия. Чтобы молитва была эффективной, следует постоянно самосовершенствоваться. Изучая Тору, человек постигает мудрость Творца, а, следовательно, постоянно осуществляет движение вверх, преодолевая ступень за ступенью.

Отличие молитвы на иврите от православной

В православных молитвах подчеркивается важность веры человека. Когда вера присутствует в душе, то можно рассчитывать на прощение грехов, а значит получить надежду на Вечную Жизнь после смерти на Небесах. В иудейских молитвах подчеркивается, что служение Богу посредством определенных действий важнее самой веры. То есть вера не должна проявляться только в молитвенных словах, она должна быть подтверждена конкретными поступками в реальной жизни.

Обращаясь в православных христианских молитвах к Богу, человек связывает его с Иисусом Христом, который при жизни был человеком. Иудейская молитва полностью отрицает возможность увидеть Бога в человеческом обличье. Поэтому все молитвенные обращения направлены к невидимой силе, которая управляет миром.

Еще одно отличие еврейской молитвы заключается в том, что верующий посредством молитвы устанавливает диалог с Богом. Молитвенное обращение нельзя считать монологом согласно иудейским понятиям. При этом каждый иудей понимает, что Бог абсолютно свят и неимоверно возвышен над всем живущим. Господь управляет миром во всех его проявлениях, а человек – это всего лишь слабое и невежественное существо, созданное Творцом. И, несмотря на это, с помощью молитвы устанавливается личный контакт с Богом. Слова от верующего направляются к Богу в виде молитвенных фраз и мыслей, ответом же Всевышнего является все то, что происходит после молитвы с человеком.

Как правильно читать еврейскую молитву

По законам иудаизма, молитва – это обязанность каждого человека. Верующий должен молится независимо от того имеется ли у него возможность пойти в синагогу. Но при этом следует понимать, что общественная молитва отличается большей силой. Причем очень важно, чтобы во время молитвы имелся миньян, что означает присутствие в молитвенном месте десяти взрослых мужчин еврейской национальности.

В процессе моления верующие не только слушают хазана, который является ведущим, но и молятся сами. Важно обязательно прислушиваться к хазану, которым произносятся начало и конец конкретной молитвы. Важно помнить, что существуют молитвенные отрывки, которые может произносить только хазан. Часть молитв должны произносится верующими мысленно, в то время, как хазан проговаривает их вслух.

Во время еврейской молитвы мужчины и женщины находятся в разных помещениях. Как правило, в синагоге имеется специальное отделение для женщин. Оно может быть в виде балкона или галереи. Некоторые еврейские молитвы читаются стоя. Неопытным верующим необходимо ориентироваться на раввина или на поведение большинства верующих во время молитвы.

Современный перевод Сидура на русском языке

Сборник Еврейских молитв называется Сидур. Доступный и понятный толкователь еврейских молитв, который получил название «Врата молитвы», был создан в 1992 году.

Концепция Сидура заключалась в следующем:

 • В понятном переводе на русский язык. Ставилась цель не передать точно смысл ивритского текста, а сделать его легко читаемым, что облегчило бы понимание.
 • В книге присутствует много подробных подзаголовков, которые помогают ориентироваться в молитве, также благодаря этому сформировано подробное оглавление.
 • В книге уделено большое внимание раскрытию смысла молитв и их место в истории еврейской культуры.
 • В предоставлении специальных указаний, которые облегчат участие верующего в службе в синагоге. В книге используется специальная графика, которая указывает на то, в каком месте молитвы следует производить определенные действия.

Молитвы в Сидуре с переводом на русский язык поделены на следующие разделы:

 • Утренняя молитва;
 • Молитва Благословения;
 • Молитвы Минха и Маарив;
 • Молитвы вечера Субботы;
 • Молитвы утра Субботы;
 • Молитвы Минха и завершение Субботы;
 • Молитвы Рош ходеш;
 • Молитвы Шалош регалим. Песах, Шавуот, Суккот;
 • Молитвы дней благодарности. Ханука, Пурим, День Независимости, День освобождения Иерусалима.

Еврейские молитвы на все случаи жизни

Верующие, исповедующие иудаизм, очень трепетно относятся к молитве. Поэтому используют молитвенное обращение во всевозможных жизненных ситуациях.

Иудеи считают, что обращаться к Богу можно по самым разным поводам, в частности:

 • При рождении ребенка;
 • При уходе из жизни человека;
 • Во время проведения обряда обрезания;
 • Перед едой;
 • Сразу после пробуждения и перед сном;
 • Во время празднования свадьбы;
 • В собственный день рождения;
 • При стихийных бедствиях;
 • При раздорах в семье.

В иудаизме считается, что молитва за себя – это обязательная необходимость для каждого верующего. Если человек не просит себе у Бога здоровья, благополучия и спокойствия, то это значит, что у него недостаток веры. Просить Господа за себя – это естественно. Ведь все перечисленные вещи необходимы для жизни человеку. А поскольку истинный верующий должен считать себя полностью зависимым от Всевышнего, то это значит, что он должен просить его о благах для себя.

Но при этом считается, что неправильно молится только за себя, в молитву нужно обязательно включать просьбы, которые касаются нужд других людей. Большинство еврейских обращений составлено таким образом, что в них обязательно упоминается весь еврейский народ прямым или косвенным способом.

Чтобы привлечь в свою жизнь удачу и избавиться от грехов следует трижды в день произносить сильную молитву.

В переводе на русский язык она звучит следующим образом:

Другая действенная молитва на удачу на иврите звучит следующим образом:

На русском языке молитва звучит следующим образом:

О здоровье

Самой сильной еврейской молитвой о здоровье считается молитва «Мешеберах». В Талмуде сказано, что если у кого-то в доме есть больной, то он должен пойти к мудрецу и обратиться к нему с просьбой, чтобы служитель Торы попросил Бога о выздоровлении близкого. Именно поэтому молитва «Мешербах» читается в синагоге по всем еврейским праздникам, а также по понедельникам, четвергам и субботам.

Сила молитвы о здоровье объясняется следующим:

 • Она читается в миньяне от имени всей еврейской общины, поэтому она обязательно будет услышана Богом;
 • Габай всегда когда читает эту молитву находится рядом со свитком Торы, который является священным предметом еврейского народа;
 • Человек, который заказывает молитву, дает обещание пожертвовать деньги на благотворительность и добрые дела.

В субботу слова молитвы звучат следующим образом:

Письмо в редакцию. Нужен православный молитвослов на Иврите!

Дорогие братия и сестры!

Меня зовут Андрей. Я с Израиля.

В последнее время я очень захотел найти, хоть какие-то молитвы (православные) на Иврите, но не нашел ничего. (не удивительно). Кроме “Отче наш” и искаженного “Символа Веры” (католического).

Вот мне и пришла мысль, как же на всех языках мира есть перевод, а на Иврите, РОДНОМ ЯЗЫКЕ СПАСИТЕЛЯ, нету ни одной!

Аз с Божьей помощью и с помощью многих словарей, включая Церковнославянский словарь, Русско-Ивритский, Английско-Ивритский и т.д. Начал переводить утренние молитвы. Конечно ошибок есть много, я не сомневаюсь. Вот я бы и хотел воспользоваться возможностью помощи.

Есть ли среди Вас, кто знает Иврит (на Библейском уровне), чтобы мог бы мне помочь?

Дело нужное и душеспасительное! С благословением Священника можно будет раздавать молитвословы по Церквям и монастырям Израиля, и чтобы настоятели уже раздавали их прихожанам. Например, молодым, которые не говорят по-русски, но очень бы хотели молиться, ходить в Церковь и знают только Иврит.

Обязательно ли молиться на иврите?

Обязательно ли молиться на иврите?

Первый трактат Талмуда «Благословения» указывает, когда и как читать «Шма» и «Шмоне Эсре», а затем рассказывает о других молитвах. Древность «Символа веры» и «Службы» видна хотя бы из того, что Талмуд говорит о них как о чем-то само собой понятном.

В трактате «Берахот» содержатся указания, что следует благодарить Создателя за все блага мира, а также какие молитвы следует читать при получении плохих вестей. Но больше всего поражает современного читателя то, что Талмуд разрешает молиться по-английски — точнее говоря, на любом языке, которым владеет молящийся. Несмотря на традицию, которая отстаивает еврейскую литургию, мы молились во все времена на разных языках: по-гречески, по-арамейски, по-латыни, по-египетски, по-арабски, по-испански, по-французски, по-турецки, по-немецки, по-польски или по-русски. Однако же еврейские общины все же избирали для богослужения язык Писания. И в Соединенных Штатах, даже в реформистском и консервативном движениях, литургия становится с каждым годом все более еврейской.

В настоящее время есть печатные переводы еврейской литургии. В прежние времена, когда иврит был гораздо менее распространен, в каждой синагоге был специальный служитель, так называемый метургеман, или переводчик, который строчку за строчкой выкрикивал на местном языке текст Торы. В некоторых сефардийских молитвенниках и сейчас вы можете найти подстрочный испанский перевод молитв. И тем не менее наш народ продолжал молиться на иврите. Я думаю, так будет всегда. У языка есть свой дух. Некоторые слова переводятся хорошо и легко, другие непереводимы. Пьесы Мольера совершенны только по-французски. Не зная арабского языка, невозможно полностью понять Коран. Пушкин до сих пор принадлежит в основном русской культуре, хотя Толстого принял весь мир. Вообще говоря, легче всего переводятся произведения наименее типичные по своей национальной принадлежности.

Танах звучит выразительно и сильно на всех языках, однако ни для кого он не звучит так, как для евреев. Вторая скрижаль Десяти Заповедей в буквальном переводе с иврита звучит так: «Не убивай, не развратничай, не воруй, не лги, не желай ничьей жены, ничьего дома, ничьего скота, ничего из того, что он имеет…». По-английски это режет слух. В восприятии англичанина или американца религия есть нечто возвышенное и торжественное — это, так сказать, Кентерберийский собор, а не маленькая синагога. Поэтому приподнятое «не убий», «не укради» — гораздо вернее. Для еврея же религия — это нечто интимное, близкое, домашнее.

Наша литургия — по крайней мере ее классическая часть — написана таким же простым языком, как и Тора. Поэтому не существует адекватного перевода еврейского молитвенника. Англиканская библия — неисчерпаемый источник великолепных переводов псалмов и других отрывков из Писания. И все-таки в переводе с иврита на английский совершенно меняется стилистическая окраска. Переводчики используют лексику англиканской библии — все эти архаизмы, вроде «изрек», «сей», «по сему», «пребывает», «око» и тому подобное, — тон и настроение наших молитв почти совершенно исчезают. Иной раз люди жалуются, что когда они читают молитвы по-английски, им кажется, что они в христианской церкви. Это верная реакция. В этот момент они как бы приобщаются не к еврейской, а к английской культуре.

В то же самое время что-то лучше, чем ничего. Если бы молитва на современном языке способствовала тому, что еврейство становилось сильнее и лучше, то что бы там ни происходило со значением древнееврейских слов, ни один разумный человек не стал бы возражать против такой молитвы. Но опыт двадцати веков говорит, что переводы молитв — это первый шаг к забвению иврита. А забвение иврита всегда было первым шагом к забвению в конечном итоге еврейского Закона, еврейских обычаев и еврейских знаний, — первым шагом к забвению еврейских ценностей и к ассимиляции.

Дело в том, что в основе иудаизма лежит воспитание. Хотя бы небольшой круг евреев должен достичь очень высокого культурного уровня. Для того чтобы выжить, евреям часто было необходимо знать два-три языка. Все евреи должны были уметь читать и писать. И это приносило свои плоды.

Во время войны я провел немало служб на английском языке, и я читал молитвы на английском языке. Талмуд, безусловно, прав, советуя человеку молиться на том языке, которым он владеет, — это гораздо лучше, чем вообще отказаться от молитвы только из-за незнания иврита. И все-таки я даже мысли не допускаю, чтобы мои сыновья, как и все евреи с древних времен, не выучились святому языку. Иврит был достоин изучения еще и до того, как возникновение государства Израиль сделало его важным современным языком. В свое время Гете изучил иврит, чтобы читать и понимать Танах в оригинале. Так во все эпохи поступали многие просвещенные христиане. Мы изучаем иврит, чтобы точно знать, что говорит нам Тора и что мы имеем в виду, когда произносим молитвы. Выучить иврит нелегко. Но любой человек с нормальным умственным развитием может, если пожелает, за год вполне овладеть тем простым ивритом, на котором написана наша литургия.

Похожие главы из других книг

Обязательно ли исповедоваться перед соборованием?

Обязательно ли исповедоваться перед соборованием? Иеромонах Иов (Гумеров) СоборованиеВ таинстве святого елея (соборования) прощаются все забытые и неосознанные грехи. Поэтому надо стараться до принятия этого таинства очиститься от видимых грехов. Затем причаститься

Обязательно ли освящать жилище?

Обязательно ли освящать жилище? Иеромонах Иов (Гумеров)Чтобы жизнь христианина протекала в благоденствии и приносила спасительные плоды, она должна соответствовать воле Божией. Внешним знаком подаваемой человеку благодати Святого Духа является благословение. Бог

7:10–17 Слово, которое обязательно сбудется

7:10–17 Слово, которое обязательно сбудется Суть этого фрагмента состоит в том, что Амасия, священник, желал изгнать Амоса с его обличениями из земли Израильской (12), но избежать осуждения ни ему самому, ни всему Израилю не удалось (17): Ты говоришь: «не пророчествуй… ». За это,

9:1—6 Суд, который обязательно сбудется

9:1—6 Суд, который обязательно сбудется (См.: «Содержание».) Сам Господь надзирает за разрушением храма: пострадает все сооружение от верха до низа; погибнут все собравшиеся, Господь поразит всех их (1). Не будет никакой возможности избежать суда (1), укрывшись в

2. Каббалистическая литература на легком иврите для начинающих

2. Каббалистическая литература на легком иврите для начинающих «Матан Тора» – «Дарование Торы» – написана каббалистом Йегуда Ашлаг, “Бааль Сулам”, написавшим комментарий «Сулам» на книгу Зоар. В книге простым и понятным языком в кратких статьях описывается духовное

Читать лучше на иврите? Как давать имена?

Читать лучше на иврите? Как давать имена? Вопрос: Есть ли разница при изучении на иврите или на родном языке? Стоит ли перейти на иврит? Какое значение имеет имя человека как сочетание букв и что происходит при смене имени? Где получить консультацию о подходящем

Намерение к действию обязательно!

Намерение к действию обязательно! Вопрос: Спасибо за ответы на мои вопросы. Как построить правильное намерение? На практике – о чем мы должны думать при выполнении заповедей (материальных)?Ответ: Не имеет значения, выполняем ли мы материальные механические заповеди или

Дополнение (обязательно для изучения)

Дополнение (обязательно для изучения) Яаков Левингер Отрывок из выступления на симпозиуме по вопросу “Что есть еврейская философия?”Прежде, чем ответить на поставленный в заголовке нашего обсуждения вопрос, следует дать определения трем неизвестным поставленным в

Почему на иврите пишут справа налево, а не наоборот?

Почему на иврите пишут справа налево, а не наоборот? Почему лашон а-кодеш (святой язык) справа налево, а не наоборот?А.Вы задаёте интересный вопрос. Я думаю, это связано с тем, что в иудаизме предпочтение всегда отдаётся правой стороне (как известно, в Каббале правая сторона

Почему на иврите произносят одинаково слова «земля» и «человек»?

Почему на иврите произносят одинаково слова «земля» и «человек»? Уважаемый рав Рувен Куклин. У меня есть к вам вопрос. Ответьте, пожалуйста, почему на иврите произносят одинаково земля («адама») и человек («адам»).Спасибо. СофияВ Торе сказано (Бэрешит 2, 7): «И создал Г-сподь

77. Недавно купила «Канон преподобному Паисию Великому, имеющему благодать от Бога избавлять от муки умерших без покаяния», чтобы молиться за тех ближних своих, которых считала умершими без покаяния. Но, когда начала молиться, вдруг подумала: «А если они покаялись в последнюю минуту? Ведь этого никт

77. Недавно купила «Канон преподобному Паисию Великому, имеющему благодать от Бога избавлять от муки умерших без покаяния», чтобы молиться за тех ближних своих, которых считала умершими без покаяния. Но, когда начала молиться, вдруг подумала: «А если они покаялись в

3. Что значит молиться духом, молиться и умом

3. Что значит молиться духом, молиться и умом Апостол проводит четкую грань между молитвой духом и молитвой умом; поэтому, когда он говорит: «стану молиться духом», то прибавляет: «стану молиться и умом». Необходимость в таком различении возникла оттого, что коринфяне не

«Обязательно молись за врагов»

«Обязательно молись за врагов» Сегодня Елизавете И. Коковисиной 85 лет. Она — член приходского совета Софийского собора в Царском Селе. Неутомимая труженица пользуется неизменным уважением и любовью всех прихожан и причта собора. Известно, что во многом и ее стараниями

Совершенствоваться не обязательно?

Совершенствоваться не обязательно? Что означает слово «Коран»? Это — непрерывное, напевное чтение. Одна из целей мусульман — приблизиться через слова Аллаха к Его лику. При непрерывном и вдумчивом чтении Корана вслух на языке оригинала возникает странное ощущение, что

11. Обязательно ли посещать церковь?

11. Обязательно ли посещать церковь? Вопрос:Обязательно ли посещать церковь или просто достаточно изучать Библию, ведь главное чтобы Бог был внутри нас?Отвечает игумен Пимен (Цаплин):Сама Библия научает нас посещать церковь и не просто посещать, а молитсья в ней, т. к. она

2. Обязательно ли перед таинством соборования исповедоваться?

2. Обязательно ли перед таинством соборования исповедоваться? Вопрос: Обязательно ли перед таинством соборования исповедоваться? Или же это желательно, но не обязательно?Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):В таинстве святого елея (соборования) прощаются все забытые и

Оценка 3.4 проголосовавших: 45
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here