Молитва достойно есть греческом языке

Данная статья содержит: молитва достойно есть греческом языке - информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

молитва на греческом – Άξιον Εστίν (Достойно есть) текст песни

Άξιον εστίν ως αληθώς

μακαρίζειν σε την Θεοτόκον,

την αειμακάριστον και παναμώμητον

και μητέρα του Θεού ημών.

Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και

ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ

την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν,

την όντως Θεοτόκον,

макарИзын се тин ТеотОкон,

тин аимакАристон ке панамОмитон

ке митЭра ту ТеУ имОн.

Тин тимиотЭран тон ХерувИм

ке эндоксотЭран асингрИтос тон СэрафИм

тин адиапторОс ТеОн ЛОгон тэкУсан

тин Онтос ТеотОкон,

 • Достойно есть, греческое двухголосие Очень красивая молитва

Достойно есть, греческое двухголосие Очень красивая молитва . Достойно есть – Bulgarian Orthodox Church (hymn to the Virgin) .

 • Достойно есть

  Достойно есть. Optina RU. SubscribeSubscribedUnsubscribe 4,2704K. Loading . Loading .

 • Молитва Достойно есть.

  Молитва Достойно есть. . ДОСТОЙНО ЕСТЬ ЯКО ВО ИСТИНУ БЛАЖИТИ ТЯ, БОГОРОДИЦУ – Duration: 2:29. by Православное поле .

 • Права на тексты песен, переводы принадлежат их авторам. Все тексты и переводы представлены для ознакомления.

  Аксион эстин

  Икона Богородицы — Достойно есть (Милующая) и молитва на русском и греческом

  Святая Гора Афон ( Άγιο Όρος — Айон Орос) — одно из главных святых православных мест, земной Удел Богородицы. Это место находится на полуострове в Восточной части Греческой Республики в районе Македония. Его административный центр называется Карея или Карьес (Καρυές – КарЕс).

  Афон — место паломничества православных верующих со всего света. Там расположены 20 мужских монастырей и другие особые места обитания монахов.

  На Афон пускают только мужчин и любого вероисповедания, обладающих специальным разрешением, которое называется диамонитирион.

  В одном из афонских храмов в Карьес (Успенском — Πρωτάτου — ПротАту) хранится образ девы Марии, Пресвятой Богородицы Аксион ЭстИ (Άξιον Εστί) — одна из самых главных православных икон, которую в России называют Милующая или Достойно есть.

  История появления Похвалы Пресвятой Богородицы Достойно есть

  По легенде, 11 июня 980 года в одной из келий Карейского монастыря на Афоне молодой монах совершал всенощную службу.

  Вдруг в дверь кто-то постучал. Монах впустил незнакомца. И они продолжили молиться уже вместе.

  Когда в молитвенной службе они дошли до вознесения похвалы Богородице, то запели вразнобой. Местный монах перед иконой Пресвятой Девы Марии сразу затянул Песню Богородицы (Честнейшую Херувим). Вот ее текст, ударения обозначены жирным шрифтом:

  Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.

  Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

  Яко призре на смирение рабы Своея, се бо от ныне ублажат Мя вси роди.

  Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его.

  Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.

  Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя; алчущия исполни благ, и богатящияся отпусти тщи.

  Восприят Израиля отрока Своего, помянути милости, якоже глагола ко отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века.

  Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем… (* в конце рассказа этот текст на греческом)

  А вот незнакомец до Честнейшей запел Похвалу пресвятой Богородицы:

  Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего

  А потом уже подхватил Честнейшую херувим… И сказал, что именно так у них всегда славят Пресвятую Деву Марию.

  Афонскому монаху очень понравилась эта красивое вступление и он попросил странника записать текст, чтобы остальные местные монахи могли разучить эти гимны в честь Пресвятой Богородицы.

  Записать новый текст молитвенного песнопения было не на чем, и тогда совершилось чудо: незнакомец провел пальцем по камню, который в ту же секунду стал мягким как воск и запечатлел слова Похвалы Деве Марии, которые писал этот чудесник.

  Когда он уходил, афонский монах спросил его имя. Незнакомец сказал, что его зовут Гавриил. Ну вы, конечно, уже догадались, что это был не простой монах, а Архангел Гавриил ( Αρχάγγελος Γαβριήλ — АрхАйгелос ГавриИл).

  А в конце 10 века Константинопольский патриарх Николай II Хризоверг постановил всегда петь Честнейшую с прибавлением слов, которым научил афонских монахов Архангел Гавриил. А икона Пресвятой Богоматери, перед которой Гавриил молился, с тех пор называется Достойно есть или Милующая.

  Текст молитвы Достойно есть — Похвала Пресвятой Богородице

  На старославянском языке:

  Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

  На русском языке:

  Воистину достойно прославлять Тебя, Богородицу, вечно счастливую и святейшую и Матерь нашего Бога. И мы прославляем Тебя, истинную Богородицу, честнейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, без нарушения девства родившую Сына Божия.

  Похвала — молитва «Достойно есть» на греческом языке с транскрипцией русскими буквами с ударением

  Краткая молитва к Пресвятой Богородице, произносится часто (можно несколько раз в день)

  Пресвятая Богородица, спаси нас!

  Комментарии (4)

  Благодарю Вас Константин и вашу жену. Спаси Господи

  Молитва «Достойно есть»

  О молитве Пресвятой Богородице «Достойно есть»

  Молитва Пресвятой Богородице «Достойно есть» – это неотъемлемая часть церковных богослужений. Особенно часто ее включают в перечень молитв при больших эпидемиях. Кроме этого, такое молитвенное обращение верующие часто используют, когда нужно излечиться от телесных и душевных болезней. Также молитва помогает обрести счастье в семье.

  История возникновения молитвы

  История возникновения данной молитвы очень интересна. Это молитвенное обращение связано со старцем, который жил в десятом веке недалеко от Афонского Карейского монастыря. Он проживал в одной келье вместе с послушником. Однажды послушнику пришлось остаться в одиночестве, так как старец отправился к всенощному бдению в храм. Во время молитвенного правила в келью вошел незнакомый монах и присоединился к молитвенным песнопениям.

  Все молитвы звучали согласовано, пока не наступило время обращения к Пресвятой Богородице. Опустившись на колени перед иконой «Достойно есть» или «Милующая», послушник начал петь традиционный молитвенный текст, но монах прервал его сказал, что нужно петь по-другому.

  Начало молитвы в его исполнении звучало так:

  Только после этого он продолжил словами традиционной молитвы. Примечательно, что во время молитвенного песнопения лик Матери Божьей засиял. Закончив молится, монах приказал послушнику молиться только таким образом. Не надеясь на собственную память, юноша решил попросить инока записать слова новой чудесной услышанной молитвы. Но, к сожалению, в кельи не оказалось бумаги и ручки. Тогда монах просто написал пальцем слова молитвы на камне, поверхность которого неожиданно стала мягкой подобно воску. После этого загадочный инок исчез из кельи, будто бы растворился в пространстве. Послушник успел только спросить, как зовут пришельца, в ответ на это он услышал: «Гавриил».

  Старец, вернувшийся со службы, был очень удивлен рассказом своего послушника. И, конечно же, его очень поразили слова новой молитвы. Безусловно, старец сразу же понял, что монахом, появившимся в келье, был ни кто иной, как архангел Гавриил.

  Новость о том, что на землю спускался с небес архангел Гавриил, быстро распространилась по Афону. Очень скоро эта новость дошла и до самого Константинополя. Именно туда и был отослана каменная плита с начертанной на ней молитвой, чтобы доказать подлинность произошедшего события.

  Святая гора Афон

  Святая гора Афон – это удивительное монашеское место, расположенное в Греции. По велению Божьей матери сюда никогда не ступала нога ни одной из женщин. История святой горы Афон связана со многими историческими событиями. Судьбу христианской святыни определило посещение этого места в 1 веке Пресвятой Богородицей. Визит состоялся через несколько лет после вознесения Иисуса Христа. С тех пор это место считается уделом Матери Божьей и все здесь подчинено ее памяти.

  Предание гласит, что на Афон она попала случайно. Ее судно, которое шло на Кипр, было отнесено бурей к Афону. Местные жители узнали в ней Пресвятую Богородицу и с глубоким уважением обращались к ней.

  По свидетельству Иоанна Богослова, который путешествовал вместе с ней, Матерь Божья произнесла:

  Мужчины, которые хотят посетить Афонский монастырь должны иметь на это специальное разрешение от церковных властей. Важным требованием является скромная одежда. Ночевать прибывших мужчин пускают в любую монашескую общину по их выбору.

  На Святой Афонской горе имеется 20 монастырей, причем новые строить запрещено. Но на территории полуострова имеется много монашеских поселений. Ежегодно на второй день Пасхи на Святой Горе Афон с чудотворной иконой «Милующаяся» проходит многочасовой крестный ход.

  Икона Божьей Матери Милующая, прощающая смертные грехи

  Считается что первую Икону «Милующая», значение которой огромно для всех православных, написал святой Лука. Именно этот образ до сих пор находится в Киккской обители на острове Кипр.

  Прежде чем попасть в это место чудотворная икона долго странствовала. Вначале она находилась в Египте в храме одной из христианских общин. В 980 году, икону перевезли в Константинополь, где она и оставалась до начала 11 века, а затем была привезена на Кипр, где и хранится по сей день.

  Случилось это после очень интересной истории. Так, однажды правитель Кипра Мануил Вутомит заблудившись в лесу, избил встретившегося ему там инока Исаия. За такой грех Мануила постигло наказание в виде тяжелой болезни. А тем временем старцу Исаию привиделось видение о том, что икона Пресвятой Богородицы, написанная Святым Лукой, будет храниться в храме на Кипре. После этого старец, который всю жизнь служил делу Божьему, начал строить храм и приказал раскаявшемуся Мануилу для прощения его грехов отправляться в Константинополь и привести от туда чудотворную икону. Когда кипрский правитель прибыл в Константинополь, то узнал, что дочь императора тяжело заболела. Мануил пообещал, что ослабление болезни произойдет только после того, как император отдаст ему икону Пресвятой Богородицы. И это действительно произошло после того, как икона прибыла в храм, к тому времени построенный Старцем Исая.

  Молитва Пресвятой Богородицы, с которой связано возникновение молитвы «Достойно есть» сегодня продолжает находиться на Афоне. На иконе изображена Богородица и ее сын – маленький Иисус Христос, который прижимается к ней. В руках Сына Божьего – молитва.

  Примечательно то, что Лик Пресвятой Богородицы и Младенца закрыты пеленой. Никто не смеет ее приоткрыть. Для напоминания о том, что это действие наказуемо к окладу иконы прикреплена монахами железная кисть. Это связано со случаем, когда один из язычников подобрался к христианской святыне и намеревался ударить святой образ. Но он не успел это сделать, так как его рука отсохла.

  Само название чудотворной иконы «Милующаяся» связано с тем, что верующие считают, что все кто обращается к Пресвятой Богородице получат покровительство и необходимую помощь.

  Странствия по миру

  Икона, которая хранится в храме на горе Афон, только четыре раза покидала это святое место. И всегда с ней были связаны чудеса, что подтверждает ее великую силу. Со временем копии иконы распространились по храмам всего мира. На Руси списки чудотворной иконы стали появляться с 16 века.

  Так, в Троице-Сергиевой Лавре в 1999 году появилась икона «Милующаяся», написанная иконописцами-святогорцами. Это освященный на Афоне список из первоначального образа. Еще один список можно найти в Санкт-Петербурге, в пятикупольном храме, построенном в честь Богородицы Милующей. Мастера святогорцы написали также икону Пресвятой Богородицы и для Иверской часовни в Москве.

  Чин о панагии

  Эта молитва – неотъемлемый элемент чина о панагии. Словом панагия, которое с греческого обозначает – Всесвятая, христиане в древних временах называли Божью Матерь. В совершаемом чине, который может проводиться в храме в любой день, слова используются применительно к Богородничной просфоре, ведь именно она символизирует Царицу Небесную.

  Этот торжественный обряд заключается в том, что на монастырскую трапезу из храма, в котором совершалась литургия, приносится в честь Божией Матери просфора в особом сосуде, который называется панагиаро. Просфора раздробляется и раздается братии по окончании трапезы. Чин о панангии – это прославление Пресвятой Богородицы в качестве Заступницы рода человеческого.

  Она, Святая Матерь Божья, родившая Божьего Сына – Иисуса Христа, всегда слышит нас и готова молить за нас перед Богом. Считается, что Хлеб Жизни после литургии питает наши души. Причем в 16-17 веках существовала традиция вкушать Хлеб Богородицы даже в те дни, когда литургия не проводилась. Частицы полученного Богородичного хлеба верующие носили на груди в специальных мешочках-складнях, на которых был нарисован образ Божьей Матери.

  Текст молитвы «Достойно есть»

  Молитва Пресвятой Богородице считается чудодейственной. Прежде всего, ее сила направлена на телесное и душевное исцеление. Кроме этого, молитвенное обращение действенно при любых начинаниях. Искренне верующий человек перед началом любого дела, обратившись к Матери Божьей с этой молитвой, может рассчитывать на успех.

  Молитва пресвятой Богородице «Достойно есть» не раз спасала людей от глобальных катастроф и эпидемий. Часто люди прибегают к данной молитве для обретения семейного счастья и душевного спокойствия. Если человек искренне раскаялся в совершенных грехах, даже самых страшных, то молить о прошении своих прегрешений Богом он может, обратившись с этой молитвой к Пресвятой Богородицей.

  Многочисленные реальные факты свидетельствуют о том, что когда люди молятся у иконы Божией Матери «Милостивая», то могут получить самые разные блага. К примеру, такой молитвой часто просят ниспослать дождь во время засухи. Молитва дарует человеку силы и помогает бороться с самыми тяжелыми болезнями, бесплодные пары могут просить у Богородицы таким молитвенным обращением о рождении ребенка.

  Текст оригинал на греческом языке

  Слушать онлайн молитву Богородице в оригинале:

  Транскрипция молитвы с ударениями:

  Где находится и хранится плита со святым писанием?

  По преданию каменная плита с начертанной на ней молитвой «Достойно есть» была сначала представлена совету старцев Кирейского монастыря. Затем артефакт в виде доказательства она была переправлена в Константинополь вселенскому патриарху. Но, к сожалению до сегодняшнего дня каменная плита не сохранилась и вряд ли удастся обнаружить ее следы.

  Текст молитвы с переводом на русский язык

  На русском языке данная молитва звучит так:

  Текст молитвы на церковно славянском

  Слушать аудио молитву «Достойно есть»:

  Молитва на старославянском языке звучит так:

  Важно читать такую молитву с правильно расставленными ударениями. И еще нужно помнить о том, что молитва поможет только искренне верующим людям.

  Аксион эстин (греч. Ἄξιόν ἐστιν) — Достойно есть.

  Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβεὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.

  Тын тымьотэ’ран тон Херуви’м ке эндоксотэ’ран асыгры’тос тын Сэрафи’м тын авиафоро́с Фео́н Ло́гон тэку’сан тын Ондос Феото́кон Се мегали’номен.

  Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравнения серафи́м, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

  Ты достойна большей почести, чем Херувимы, и по славе Своей несравненно выше Серафимов, Ты без нарушения чистоты родила Бога-Слово, и как истинную Богородицу мы Тебя величаем.

  Икона Богородицы — Достойно есть (Милующая) и молитва на русском и греческом

  Икона Божией Матери «Достойно есть», Греция, фото: users.sch.gr/Theotokos_Maria

  Святая Гора Афон ( Άγιο Όρος — Айон Орос) — одно из главных святых православных мест, земной Удел Богородицы. Это место находится на полуострове в Восточной части Греческой Республики в районе Македония. Его административный центр называется Карея или Карьес (Καρυές — КарЕс).

  Афон — место паломничества православных верующих со всего света. Там расположены 20 мужских монастырей и другие особые места обитания монахов.

  На Афон пускают только мужчин и любого вероисповедания, обладающих специальным разрешением, которое называется диамонитирион.

  В одном из афонских храмов в Карьес (Успенском — Πρωτάτου — ПротАту) хранится образ девы Марии, Пресвятой Богородицы Аксион ЭстИ (Άξιον Εστί) — одна из самых главных православных икон, которую в России называют Милующая или Достойно есть.

  Икона Божьей Матери — Панагия То аксион Эсти — Достойно есть. фото: news.pathfinder.gr/

  История появления Похвалы Пресвятой Богородицы Достойно есть

  По легенде, 11 июня 980 года в одной из келий Карейского монастыря на Афоне молодой монах совершал всенощную службу.

  Вдруг в дверь кто-то постучал. Монах впустил незнакомца. И они продолжили молиться уже вместе.

  Когда в молитвенной службе они дошли до вознесения похвалы Богородице, то запели вразнобой. Местный монах перед иконой Пресвятой Девы Марии сразу затянул Песню Богородицы (Честнейшую Херувим). Вот ее текст, ударения обозначены жирным шрифтом:

  Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.

  Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

  Яко призре на смирение рабы Своея, се бо от ныне ублажат Мя вси роди.

  Яко сотвори Мне величие Сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов боящимся Его.

  Сотвори державу мышцею Своею, расточи гордыя мыслию сердца их.

  Низложи сильныя со престол, и вознесе смиренныя; алчущия исполни благ, и богатящияся отпусти тщи.

  Восприят Израиля отрока Своего, помянути милости, якоже глагола ко отцем нашим, Аврааму и семени его даже до века.

  Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем… ( * в конце рассказа этот текст на греческом )

  А вот незнакомец до Честнейшей запел Похвалу пресвятой Богородицы:

  Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего

  А потом уже подхватил Честнейшую херувим… И сказал, что именно так у них всегда славят Пресвятую Деву Марию.

  Аксион Эсти, фото: users.sch.gr

  Афонскому монаху очень понравилась эта красивое вступление и он попросил странника записать текст, чтобы остальные местные монахи могли разучить эти гимны в честь Пресвятой Богородицы.

  Записать новый текст молитвенного песнопения было не на чем, и тогда совершилось чудо: незнакомец провел пальцем по камню, который в ту же секунду стал мягким как воск и запечатлел слова Похвалы Деве Марии, которые писал этот чудесник.

  Когда он уходил, афонский монах спросил его имя. Незнакомец сказал, что его зовут Гавриил. Ну вы, конечно, уже догадались, что это был не простой монах, а Архангел Гавриил ( Αρχάγγελος Γαβριήλ — АрхАйгелос ГавриИл).

  А в конце 10 века Константинопольский патриарх Николай II Хризоверг постановил всегда петь Честнейшую с прибавлением слов, которым научил афонских монахов Архангел Гавриил. А икона Пресвятой Богоматери, перед которой Гавриил молился, с тех пор называется Достойно есть или Милующая.

  Текст молитвы Достойно есть — Похвала Пресвятой Богородице

  На старославянском языке:

  Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

  На русском языке:

  Воистину достойно прославлять Тебя, Богородицу, вечно счастливую и святейшую и Матерь нашего Бога. И мы прославляем Тебя, истинную Богородицу, честнейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, без нарушения девства родившую Сына Божия.

  Похвала — молитва «Достойно есть» на греческом языке с транскрипцией русскими буквами с ударением

  την αειμακάριστον και παναμώμητον — тын аимакАристон кэ панамОмитон

  και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ — ке эндоксотЭран асыгрЫтос тын СэрафИм

  Краткая молитва к Пресвятой Богородице, произносится часто (можно несколько раз в день)

  Пресвятая Богородица, спаси нас!

  Объяснение молитвы к Пресвятой Богородице Достойно есть

  Слово достойно означает справедливо.

  Есть — это не кушать, а есть=существовать, в современном русском языке этот дополнительный глагол выпал, мы говорим не «это есть достойно но», а «это достойно». Построение старинной фразы из молитвы похоже на конструкцию фразы из английского языка: It is worthily = это есть достойно (дословно) или это достойно (литературный перевод).

  Блажити Тя — ублажать Тебя, прославлять Тебя.

  Пренепорочную — самую непорочную, пресвятую.

  Истление — порча, разрушение.

  Без нетления — без нарушения (девства).

  Бог Слово — Сын Божий, Иисус Христос. Сын Божий называется Словом (Ин. 1, 14) потому, что когда Иисус Христос жил во плоти на земле, открыл, показал нам невидимого Бога Отца точно так, как наше слово открывает или показывает мысль, находящуюся в нашей душе.

  Кто такие Херувимы и Серафимы

  Херувимы и Серафимы — самые близкие к Богу ангелы, высшие ангелы. Самые главные по ангельскому чину — Серафимы (ангелы любви, света и огня), следом за ними — Херувимы (полные мудрости и знаний о Спасителе, способные передать божественное знание людям).

  Потом уже идут: престолы, господства, силы, власти, начала, архангелы и, последние — ангелы (классификация Григория Богослова).

  Но Пресвятая Дева Мария, Богородица, родившая по плоти Бога, несравненно выше по рангу Серафимов и Херувимов.

  Что просят у Девы Марии перед иконой Достойно есть (Аксион Эсти)

  Эта греческая православная чудотворная икона помогает при всех душевных и телесных болезнях, при окончании любого дела, при эпидемиях и несчастных случаях. Перед иконой Достойно есть (Милующая) верующие просят у Богородицы счастья в браке.

  Я нашла 2 варианта большой молитвы к Пресвятой Богородицы перед иконой Достойно есть (Милующая).

  Текст молитвы к Пресвятой Богородице

  О, Пресвятая Дево Богородице, в скорбях наших едино утешение!

  Тобою, Дево Богородице, пение послушника афонского чудесне дополнися: восполни убо и наша силы духовные, яко да возможем достойно пети Тя, воистину рождшую Спасителя миру.

  Вознеси моление к Сыну Твоему о нас, да не оскудеет вера в нас грешных, юже диавол исхитити тщится в рабех твоих и во всем христианском роде.

  О сих сокрушенным сердцем помолимся.

  Помози нашему маловерию, еже в нас дела злонравныя посеявает, самолюбие же и гордыню, сребролюбие и сластолюбие, невоздержание и пианство, от нихже да избавимся предстательством Твоим, Пречистая, и да сподобимся спасение получити благодатию Господа нашего Иисуса Христа, Ему же подобает честь, благодарение и поклонение, со Безначальным Его Отцем и со Святым и Единосущным Ему Духом, во веки веков.

  Второй вариант молитвы перед иконой Аксион Эсти (Достойно есть)

  О Пресвятая и Премилостивая Владычице Богородице!

  Припадая к святей иконе Твоей, смиренно молимся Тебе, вонми гласу моления нашего, виждь скорби, виждь беды наша и, яко любвеобильная Мати, потщися на помощь нам безпомощным, умоли Сына Твоего и Бога нашего: да не погубит нас за беззакония наша, но явит нам человеколюбие свою милость.

  Испроси нам, Владычице, у благости Его телесное здравие и душевное спасение, и мирное житие, земли плодоносие, воздуха благорастворение, и благословение свыше на вся благая дела и начинания наша…

  И якоже древле призрела еси милостиво на смиренное славословие послушника Афонскаго, воспевавшего Тя пред пречистою иконою Твоею и послала еси к нему Ангела научити его пети песнь небесную, еюже славословят Тя Ангели; тако и ныне приими наше усердное молитвословие, Тебе приносимое. О Царице Всепетая!

  Простри ко Господу богоносныя Твоя руце, имиже Богомладенца Иисуса Христа носила еси, и умоли Его избавити нас от всякаго зла.

  Яви, Владычице, Твою милость к нам: болящия исцели, скорбящия утеши, бедствующим помози и сподоби нас благочестно житие сие земное совершити, христианскую непостыдную кончину получити и Небесное Царствие наследити матерним ходатайством Твоим к Рождшемуся от Тебе Христу Богу нашему, Емуже со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом подобает всякая слава, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

  * Греческий текст Песни Пресвятой Богородицы (Честнейшая)

  Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι μου.

  Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον Σὲ μεγαλύνομεν.

  Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης Αὐτοῦ· ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί.

  Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ…

  Ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεῖα ὁ δυνατὸς καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα Αὐτοῦ, καὶ τὸ ἔλεος Αὐτοῦ εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τοῖς φοβουμένοις Αὐτόν.

  Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ…

  Ἐποίησε κράτος ἐν βραχίονι Αὐτοῦ, διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.

  Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ…

  Καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων καὶ ὕψωσε ταπεινούς· πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλε κενούς.

  Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ…

  Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς Αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους, καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραάμ καὶ τῷ σπέρματι Αὐτοῦ ἕως αἰῶνος.

  Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβὶμ…

  Видео — Гликерья (Γλυκερία) с хором — Молитва Аксион Эксти (Άξιον εστί)

  А вот видео, где мальчик Христос Сантикаи (или Сандикаи — Σαντικάι Χρήστος) поет молитву Достойно есть на греческом — Аксион Эсти — очень отчетливо и трогательно. Послушайте его красивый голос.

  P.S. Наши “греческие” спонсоры”:

  Другие интересные истории про Грецию и Кипр

  Информация о статье

  Сохранить статью у себя

  Один комментарий

  […] церковные гимны христианского мира (Η Ζωή εν Τάφω, Άξιον Εστί, Αι Γενεαί Πάσαι) и начинается шествие Эпитафия по […]

  Сообщество

  Погода: Греция и Кипр

  Если вам понравился наш сайт, то обязательно расскажите о нем своим друзьям! Процитируйте материал и оставьте рядом активную гиперссылку.

  Оценка 3.8 проголосовавших: 27
  ПОДЕЛИТЬСЯ

  ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here