Тропарь и молитва а

Данная статья содержит: тропарь и молитва а - информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Тропарь и молитва а

Святителю Иоасафу, епископу Белоградскому. (тропари, кондак и молитвы)

С вяти́телю Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ пра́вило ве́ры и о́браз милосе́рдия лю́дем был еси́,/ бде́нием же, посто́м и моли́твою/ я́ко свети́льник пресве́тлый просия́л еси́,/ и просла́влен от Бо́га яви́лся еси́:/ те́лом у́бо в нетле́нии почива́я,/ ду́хом же Престо́лу Бо́жию предстоя́,/ чудеса́ пресла́вная источа́еши./ Моли́ Христа́ Бо́га,/ да утверди́т нас в Правосла́вии и благоче́стии,// и спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2:

М оли́твенниче изде́тства преизря́дный, / богоизбра́нный святи́телю Христо́в Иоаса́фе, / пра́вило ве́ры и о́браз милосе́рдия благоче́стным житие́м всем явля́еши / и с ве́рою к тебе́ притека́ющим оби́льно исцеле́ния источа́еши. / Моли́ Христа́ Бо́га, / да утверди́т правове́рие, мир и благоче́стие // и спасе́т ду́ши на́ша.

М ногоразли́чныя по́двиги жития́ твоего́ кто испове́сть?/ Многообра́зныя ми́лости Бо́жия тобо́ю явле́нныя кто исчи́слит?/ Дерзнове́ние же твое́ у Пречи́стыя Богоро́дицы и Всеще́драго Бо́га до́бре ве́дуще,/ во умиле́нии серде́чнем зове́м ти:/ не лиши́ и нас твое́я по́мощи и заступле́ния, // святи́телю Христо́в и чудотво́рче Иоаса́фе.

О святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче Белогра́дский! Ве́руем гре́шнии и недосто́йнии, я́ко о́чи Госпо́дни на пра́ведных и у́ши Его́ на моли́тву их, и того́ ра́ди к моли́твам твои́м прибега́ем и хода́тайства твоего́ за нас про́сим, по глаго́лу апо́стольскому упова́юще, я́ко любы́ твоея́ николи́же отпадае́т. Во гресе́х и боле́знех на́ших льну куря́щемуся и тро́сти сокруше́нней уподо́бихомся, и, а́ще живе́м, ми́лостию Бо́га живе́м и за моли́твы пра́ведник Его́. Приклони́ у́бо и ты, о́тче пра́ведне, се́рдце твое́ к моле́нию на́шему, и предста́тельством твои́м даждь ро́ду христиа́нскому от Го́спода мир и благослове́ние. Правосла́вие укрепи́, нападе́ния же лука́внующих и беззако́нных на це́рковь Бо́жию отжени́. Умоли́ Отца́ Небе́снаго изба́витися нам от наше́ствия вра́жескаго, от междоусо́бий же и смяте́ний наро́дных, от губи́тельных пове́трий и смертоно́сныя я́звы, от гла́да, огня́, пото́па и ины́х бед и обстоя́ний. Испроси́ у Христа́ Бо́га душа́м на́шим кре́пость и телесе́м на́шим потре́бное здра́вие, боле́знем же исцеле́ние: хромы́м хожде́ние, слепы́м прозре́ние, разсла́бленным утвержде́ние, печа́льным утеше́ние и от всех скорбе́й избавле́ние. Отпа́дшыя же лозы́ Христо́вы ве́тви па́ки с то́ю соедини́, ея́же и сам прича́стник бы́ти сподо́бился еси́, да та́ко просла́вится тобо́ю пречестно́е и великоле́пое и́мя Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая (пред честными мощами святителя глаголемая)

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Иоаса́фе! От да́льних и бли́жних градо́в и ве́сей соше́дшеся, во е́же на ме́сте по́двигов твои́х помоли́тися и многоцеле́бныя мо́щи твоя́ облобыза́ти, из глубины́ се́рдца взыва́ем к тебе́: жезло́м бла́гости, я́коже па́стырь до́брый, упаси́ заблу́дшыя о́вцы ста́да Христо́ва, во дво́ры Госпо́дни сия́ всели́, огради́ нас от собла́зна, ересе́й и раско́лов, научи́ во стра́нствии су́щих го́рняя му́дрствовати: разсе́янный ум наш просвети́ и на путь и́стины напра́ви, охладе́вшее се́рдце согре́й любо́вию ко бли́жнему и ре́вностию к исполне́нию веле́ний Бо́жиих, грехо́м и нераде́нием осла́бленную во́лю на́шу оживотвори́ благода́тию Ду́ха всесвята́го: да твоему́ па́стырскому гла́су после́дующе, сохрани́м в чистоте́ и пра́вде ду́ши на́ша, и та́ко, Бо́гу помога́ющу, Небе́снаго Ца́рствия дости́гнем, иде́же ку́пно с тобо́ю воспросла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья (благодарственная)

О вели́кий Святи́телю наш и чудотво́рче преди́вный Иоаса́фе, ско́рый помо́щниче к тебе́ припа́дающих! Ми́лостивно при́зри на нас недосто́йных, со слеза́ми умиле́ния зде моля́щихся и благодаре́ние тебе́ по си́ле принося́щих. Благодари́м тя, уго́дниче Христо́в, я́ко услы́шал еси́ моле́ния нас недосто́йных и проси́мая нам оби́льно дарова́л еси́. Ве́мы и усты́ испове́дуем, я́ко вои́стину Христу́ те́плый о нас еси́ моли́твенник и, по да́нной ти благода́ти и да́ру, во спасе́ние всем нам потре́бная да́руеши: боля́щыя исцеля́еши, стра́ждущыя утеша́еши, мир и отра́ду ско́рбным сердца́м излива́еши, пла́чущыя ра́доватися твори́ти, печа́льныя ликова́ти содева́еши: роди́телем ча́да воздравля́еши, супру́гом подру́жия от одра́ сме́ртнаго возставля́еши, вражду́ющия умиротворя́еши, зави́стливыя твори́ши ми́лостивы, и вся́кия непра́вды кара́еши, я́коже и в житии́ твое́м пра́вды и милосе́рдия му́жественный ревни́тель был еси́. Благодари́м тя, Святи́телю, за вели́кая твоя́ и нам явле́нная благодея́ния, и смире́нно мо́лимся тебе́ мы недосто́йнии: предста́тельствуй за нас у престо́ла Христо́ва, и помози́ нам па́мять при́сную твои́х благодея́ний и щедро́т на нас излия́нных храни́ти, да во смире́нии се́рдца про́чее соверши́м житие́, и Небе́сное да насле́дуем селе́ние Боже́ственное, моли́твами твои́ми, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая (о недугующих и страждущих)

О вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю о́тче наш Иоаса́фе, ско́рый помо́щниче и ди́вный чудотво́рче! При́зри ми́лостивно на ны неду́гующыя. Ве́мы, уго́дниче Христо́в, ве́мы, и усты́ и се́рдцем испове́дуем, я́ко по дело́м на́шым беды́ постиго́ша нас. С разбо́йником благоразу́мным испове́дуем Го́сподеви, я́ко досто́йнная по дело́м на́шым восприе́млем и зла́я сия́ я́коже раби́ неключи́мии те́рпим. Си́ми бо вре́менными муче́ньми Госпо́дь милосе́рдый сокруша́ет горды́ню и жестоковы́йное се́рдце на́ше, да ве́чныя избежи́м ка́зни, гре́шником угото́ванная: сея́хом бо се́мена жития́ своево́льнаго, и жнем те́рния скорбе́й. Оба́че, не́мощнии су́ще, но в покая́ние те́плое прише́дше, о сем моли́тися дерза́ем, да гнев Госпо́день на ми́лость к нам преложи́тся, и тебе́, святи́телю Бо́жий и чудотво́рче, усе́рдно про́сим: проли́й те́плую моли́тву твою́ ко Христу́ Го́споду на́шему, ему́же днесь предстои́ши и мо́лишися о почита́ющих тя с любо́вию и смире́нным на твое́ предста́тельство упова́нием. Се бо в житии́ твое́м, святи́телю Христо́в, ни еди́наго же скорбя́ща и ми́лости твоея́ прося́ща, грехи́ же своя́ испове́дающа, николи́же презре́л еси́. Умоли́ пра́веднаго судию́, да преложи́т гнев пра́вды своея́ на ми́лование на́ше. Благода́тию Его́ тебе́ да́нною, святи́телю милосе́рдый, уврачу́й на́ша не́мощи, боле́зней лю́тых тече́ния уста́ви, сме́рти отити́ повели́, и на покая́ние си́лу нам да́руй. Ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, ю́ность уцелому́дри, супру́жества в чистоте́ и смире́нии утверди́, нам же всем послуша́ние трудолю́бное и ми́рное жи́тельство моли́твою твое́ю да́руй, да терпе́нием тече́м на предлежа́щий нам по́двиг жития́ сего́ вре́менного, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Го́спода Иису́са. Ему́же сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О уго́дниче Бо́жий святи́телю Иоаса́фе! Из глубины́ се́рдца взыва́ем к тебе́ раби́ Бо́жии (имена), огради́ нас от собла́зна, ересе́й и раско́лов, научи́ го́рняя му́дрствовати, разсе́янный ум наш просвети́ и на путь и́стины напра́ви, охладе́вшее се́рдце согре́й любо́вию ко бли́жнему и ре́вностию ко исполне́нию веле́ний Бо́жиих, грехо́м и нераде́нием осла́бленную во́лю на́шу оживотвори́ благода́тию Ду́ха Всесвята́го: да твоему́ па́стырскому гла́су после́дующе, сохрани́м в чистоте́ и пра́вде ду́ши на́ша, и та́ко, Бо́гу помога́ющу, Небе́снаго Ца́рствия дости́гнем, иде́же ку́пно с тобо́ю воспросла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Ду́ха Свята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

  • 22 Ноябрь 2017

Обновления на сайте

Обновления на сайте

В раздел ТИПИКОН добавлена Глава 56. и Глава 57.

Объявления

  • 08 Июль 2014

Уважаемые пользователи, скачать богослужебные книги Вы можете на сайте ДЬЯЧОК , который является приложением к сайту Псаломщик.

ПОИСК ПО САЙТУ

Чтобы быстро найти нужную вам информацию, воспользуйтесь Поиском по сайту Псаломщик находящимся на главной странице.

Тропарь и молитва а

02.Тропарь, кондак и молитва священномученику Российскому ХХ века единому

Тропарь, кондак и молитва

священномученику Российскому ХХ века единому

Церкве Русския столпе непоколебимый, / благочестия правило, / жития евангельскаго образе, / священномучениче (имярек) , / Христа ради пострадавый даже до крове, / Его же моли усердно, / яко Начальника и Совершителя спасения, / Русь Святую утвердити в Православии / до скончания века.

Восхвалим, вернии, / изряднаго во святителех (или священницех) / и славнаго в мученицех (имярек), / Православия поборника и благочестия ревнителя, / земли Русския красное прозябение, / иже страданием Небесе достиже / и тамо тепле молит Христа Бога / спастися душам нашим.

О избранниче и угодниче Христов, священномучениче (имярек), Церкве Русския столпе непоколебимый, земли нашея благое прозябение и красный плод, сродников твоих предстателю и наставниче! Ты во время гонения безбожнаго от сокровищницы души твоея спасительное исповедание Православныя веры изнесл еси, и людем верным пастырь добрый явился еси, душу твою за Христа и Его овцы полагая и лютыя волки далече отгоняя. Ныне убо призри на нас, недостойных чад твоих, умиленною душею и сокрушенным сердцем тя призывающих. Умоли Господа Бога, да простит согрешения наша и избавит от адовых уз и вечнаго мучения. Утверди нас в вере святой, научи нас всегда творити волю Божию и хранити заповеди церковныя. Буди пастырем нашим – правило веры, воином – вождь духовный, болящим – врач изрядный, печальным – утешитель, гонимым – заступник, юным – наставник, всем же благосердый отец и теплый молитвенник, яко да молитвами твоими соблюдется в Православии Святая Русь и непрестанно славится в ней имя Пресвятыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Объявления

  • 13 Декабрь 2017

27 декабря прибывает ковчег с частицами святых мощей

В Борисоглебскую епархию прибывает ковчег с частицами святых мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших за Христа в ХХ веке

Принесение святыни осуществляется в рамках программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь. В ковчеге находятся частицы мощей более 50 святых — иерархов, священников и мирян, пострадавших за Христа в годы гонений на веру в ХХ веке. В их числе — мощи святителя и исповедника Тихона, Патриарха Всероссийского, священномученика Владимира (Богоявленского), митрополита Киевского, расстрелянного большевиками у стен Киево-Печерской Лавры, безмездного врача святителя и исповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны Романовой, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия и ее духовника, уроженца Воронежской губернии преподобноисповедника архимандрита Сергия (Сребрянского), а также многих других почитаемых святых, прославившихся чудотворениями и благодатной помощью молящимся к ним. Ковчег создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и решению Священного Синода (журнал N 4 от 9 марта 2017 года) в рамках реализации программы общецерковных мероприятий к 100-летию начала эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.

Пребывание ковчега с частицами святых мощей новомучеников и исповедников Церкви Русской в храме в честь иконы Божией Матери «Казанская» рп. Панино – с 27 декабря.

схиигумен Митрофан (Мякинин)

Ежегодно 25 декабря, на кладбище села Первая Михайловка, после Божественной литургии совершаемой в храме св. Андрея Юродиевого, на могиле старца схиигумена Митрофана служится панихида.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТРОПАРЬ ОТ МОЛИТВЫ?

Тропáрь. ("Тропос" – направление, образ или нрав, образ жизни, "Тропаион" – "трофей, памятник или знак победы"). Тропарь – это строфа, в которой кратко резюмируется все, что было сказано в предыдущих песнопениях этого дня. Тропарь содержит главную богослужебную тему дня или данного богослужения. В одной службе могут петься несколько тропарей, если Церковь совершает празднование нескольким святым или событиям (например, воскресный день и память святого). Слово "тропарь" также соотносят с греческим словом "трепо" – "обращаться". На праздничной Литургии тропари вплетаются между стихами псалма, составляющего третий антифон.

Тропарями называются также те краткие песнопения, из которых состоит канон. В каноне тропари каждой песни составлены по образу ирмоса, т.е. "обращаются", относятся, к ирмосам.

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ТРОПАРЬ ОТ МОЛИТВЫ?

В принципе, не совсем верноая сама постановка вопроса.

В одним словом тропарь – это разновидность молитвы.

Точнее было бы спросить, чем отличается тропарь от икоса, кондака или стихиры.

Я купила икону Св. Матроны, а там написан тропарь. Вот я и подумала, мне надо читать этот тропарь или молитву. Вот по этому и задала такой вопрос. Но я думаю, молитва – это оброщение, значит надо читать молитву.

Яна, можно читать и то, и другое.

Анне и всем: при "чистом" цитировании придерживайтесь таких правил:

1. Давайте ссылку.

2. Не цитируйте помногу (это можено делать только в чрезвычайных случаях и с разрешения модераторов).

Тропари, кондаки, икосы и стихиры – это технические термины для описания общих характеристик молитвословий и их места в богослужении.

В частности, тропарь и кондак, посвященные одному и тому же событию и имея единый размер (оба невелики),описывают событиес несколькоразличных точек зрения.

И в последовани богослужения находятся на своих, строго определенных местах. Тропарь не может быт заменен кондаком, и наоборот.

Тропари

Тропари и кондаки на праздники Господские, Богородичные и святых

Вход Господень во Иерусалим

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже. Темже и мы, яко отроцы, победы знамения носяще, Тебе победителю смерти во­пием: осанна в вышних, благословен грядый во имя Господне.

Тропарь Ангелу Хранителю

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою да тобою направляемь, получу от Хрис­та Бога велию милость.

Тропарь апостолам

Апостоли святии, молите Милостиваго Бога, да прегрешений оставление подаст душам нашим.

Величаем вас, святии апостоли (имярек), весь мир ученьми своими просветившия и вся концы ко Христу приведшия.

Тропарь Апостолу (имярек)

Апостоле святый (имярек), моли милостиваго Бога, да прегрешений ос­тавление подаст душам нашим.

Яко звезду пресветлую Церковь всегда стяжа тя, апостоле (имярек), чудес твоих многоподаванием просве­щаема. Тем же зовем Христу: спаси чтущих верою память Твоего апосто­ла, Многомилостиве.

Тропарь Архангелу (имярек)

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно мы недостойнии, да твоими молитвами оградиши нас кро­вом крил невещественныя твоея славы, сохраняя ны, припадающия прилежно и вопиющия: от бед избави ны, яко чиноначальник Вышних Сил.

Тропарь бессребреникам (имярек)

Святии безсребренницы и чудотворцы (имярек), посетите немощи наша: туне приясте, туне дадите нам.

Благодать приимше исцелений, прости­раете здравие сущим в нуждах, врачеве, чудотворцы преславнии (имярек); но вашим посещением ратников дерзости низложите, мир ис­целяюще чудесы.

Тропарь мученикам Авкту и Тавриону

Таврион славный и Авкт дивный, огневи противистася и всем инем казнем, молитвами возмогающа; та убо моле­нием сердца похваляюще, верою пресвя­тую и честную память ею совершим, ду­шам просвещение почерпающа.

Тропарь мученице Александре, царице

Царства земнаго славу презревши, Единаго Христа, нас ради распятаго, возлюбила еси и, Того мужественно исповедающи, венцем мученическим увенчалася еси, всеблаженная царице Алек­сандро. Темже и ныне Престолу Царя славы на Небесех предстоящи, молися о спасении душ наших.

Тропарь праведному Аарону, первосвященнику

Стеблю Левиина корене, приимый чин древняго Мафусаила, он бо отча ради к Богу вознесения, ты же братня ради с Богом беседования, первосвященный во Израили молебниче о всех, умоли Бога купно с братом своим боговидцем, да избавимся от всякия скорби.

Тропарь преподобному Евфросину Синеозерскому

Тропарь преподобным

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави ми­лость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Тропарь преподобным женам

Истинному желанию уневестившася, христославныя, и временного обручника отвергшася совокупления, и добро­детельными подвигами возрастша, на высоту востекосте нетления, краснодушныя и много-богатыя, столпи монаше­ствующих жен и правило: темже о нас молите непрестанно, любовию вашу па­мять празднующих.

Тропарь преподобным Печерским

Преблаженнии и Богоноснии отцы наши (имярек), яко стяжавшии дерзно­вение ко Господу равноангельным сво­им житием, егоже ради обогати Хри­стос нетлением и чудесы мощи ваша, мо­лим вас прилежно: испросите душам нашим очищение и велию и богатую милость.

Ублажаем вас, преподобные отцы, и чтем святую память вашу, наставни­цы монахов и собеседницы ангелов.

Тропарь Пресвятой Богородице

К Богородице прилежно ныне притецем, грешнии и смиреннии, и припадем, в покаянии зовуще из глубины души: Владычице, помози, на ны милосердовавши: потщися, погибаем от множества прегрешений, не отврати Твоя рабы тщи, Тя бо и едину надежду имамы.

Тропарь пророку (имярек)

Пророка Твоего (имярек) память, Господи, празднующе, тем Тя молим, спаси души наши.

Просветившееся Духом чистое сердце пророчества бысть светлейшаго приятелище: зриши бо яко настоящая далече сущая: сего ради тя почитаем, пророче (имярек), славне.

Тропарь святителю (имярек)

Правило веры и образ кротости воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нище­тою богатая, отче священноначальниче (имярек), моли Христа Бога спастися душам нашим.

Тропарь святителям

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави ми­лость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величаем вас святителие велиции, и чтем святую память вашу: вы бо моли­те за нас Христа Бога нашего.

Тропарь святому благоверному князю Александру Невскому

Яко благочестиваго корене пречестная отрасль был еси, блаженне Александре, яви бо тя Христос яко некое Божественное сокровище Российстей земли, новаго чудотворца преславна и Богоприятна. И днесь сошедшеся в память твою верою и любовию, во псалмех и пениих радующеся славим Гос­пода, давшаго тебе благодать исцелений. Егоже моли спасти град сей, и стране нашей Богоугодней быти, и сыновом Российским спастися.

Тропарь Святым Бесплотным силам

Небесных воинств Архистратизи, молим вас присно мы недостойнии, да вашими молитвами оградите нас кровом крил невещественныя вашея славы, сохраняюще нас припадающих прилежно и вопиющих: от бед избавите нас, яко чиноначальницы вышних сил.

Тропарь священноисповеднику и преподобноисповеднику

Православия наставниче, благоче­стия учителю и чистоты, вселенныя светильниче, архиереев богодухновенное удобрение, (имярек) премудре, ученьми твоими вся просветил еси, цевнице духовная, моли Христа Бога спастися душам нашим.

Величаем тя, святителю отче (имя­рек), и чтем святую память твою, ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь священномученикам

Боже отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави ми­лость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш.

Величаем вас, священномученицы Христовы, и чтем святую память вашу: вы бо молите за нас Христа Бога нашего.

Тропарь священномученику (имярек)

И нравом причастник, и престолом наместник апостолом быв, деяние об­рел еси, Богодухновенне, в видения вос­ход, сего ради слово истины исправ­ляя, веры ради пострадал если даже до крове, священномучениче (имярек), моли Христа Бога спастися душам на­шим.

Величаем тя, священномучениче (имярек), и чтем святую память твою: ты бо молиши за нас Христа Бога нашего.

Тропарь Христа ради юродивому (имярек)

Тропарь Христа Ради юродивому, глас 1

Глас Апостола Твоего Павла услы­шав глаголющ, мы юроди Христа ра­ди, раб Твой, Христе Боже (имярек), юрод бысть на земле Тебе ради:

темже память его почитающе, Тебе молим, Господи, спаси души наша.

Кондак Христа ради юродивому, глас 8

Оценка 3.8 проголосовавших: 27
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here